Tiêu chuẩn PEFC quốc tế phù hợp với nhu cầu khu vực

Tiêu chuẩn PEFC quốc tế phù hợp với nhu cầu khu vực

 Admin

Tại PEFC, chúng tôi tin rằng một quy mô không phù hợp với tất cả khi nói đến chứng chỉ rừng. Đây là lý do tại sao chúng tôi làm việc thông qua các hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, cho phép các thành viên quốc gia của chúng tôi điều chỉnh các yêu cầu quản lý rừng bền vững của họ cho phù hợp với các hệ sinh thái rừng cụ thể, khuôn khổ pháp lý và hành chính và bối cảnh văn hóa xã hội ở quốc gia của họ.


Thư ký Quốc gia MTCC Yong Teng Koon nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp nhất hai tiêu chuẩn

Các hệ thống quốc gia được phát triển tại địa phương, nhưng chúng cần phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt của bên thứ ba để đảm bảo tính nhất quán với các yêu cầu quốc tế của chúng tôi.

Tuy nhiên, đạt được sự chứng nhận của PEFC đối với hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia không phải là bước cuối cùng. Các tiêu chuẩn quốc gia được xem xét thường xuyên để chúng tôi biết rằng chúng tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn đang phát triển của chúng tôi và các kỳ vọng của quốc gia và quốc tế.

Tiêu chuẩn quốc gia Malaysia

Hội đồng Chứng nhận Gỗ Malaysia (MTCC), thành viên quốc gia của chúng tôi tại Malaysia, hướng dẫn chúng tôi quá trình phát triển và sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia của họ trong 20 năm qua.

MTCC được thành lập vào tháng 10 năm 1998 trong khi chương trình mà nó thực hiện - Chương trình Chứng nhận Gỗ Malaysia (MTCS) - bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2001, sử dụng các Tiêu chí, Chỉ số, Hoạt động và Tiêu chuẩn của Malaysia về Hiệu suất Chứng nhận Quản lý Rừng (MC&I (2001)) là tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên của nó.

Do hệ sinh thái phức tạp và những thách thức liên quan đến việc quản lý sự đa dạng sinh học phong phú trong các khu rừng nhiệt đới của Malaysia, MTCC đã quyết định thực hiện một cách tiếp cận từng bước trong việc thực hiện MTCS. Tiêu chuẩn Malaysia sau đó đã được sửa đổi và có hiệu lực với tên gọi MC&I (2002) vào năm 2005.

Yong Teng Koon, Thư ký Quốc gia của MTCC cho biết: “Việc chuyển đổi thành công tiêu chuẩn quản lý rừng từ MC&I (2001) sang MC&I (2002) là một minh chứng rõ ràng rằng việc áp dụng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn trong việc áp dụng tiêu chuẩn đã thành công.

“Cách tiếp cận đã cho phép và khuyến khích các nhà quản lý rừng trên toàn quốc cải thiện các phương pháp quản lý và tài liệu cũng như xây dựng năng lực cho nguồn nhân lực của họ để quản lý tài nguyên rừng của họ một cách bền vững.”

Tiêu chuẩn MC&I (2002) đã được PEFC chứng thực vào năm 2009.

Các tiêu chuẩn quốc gia được xem xét thường xuyên để chúng tôi biết rằng chúng tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn đang phát triển của chúng tôi

Năm 2009, MTCC bắt đầu quá trình sửa đổi tiếp theo, để làm cho tiêu chuẩn của nó phản ánh những phát triển mới nhất, các vấn đề mới nổi và kết quả nghiên cứu. Bên cạnh việc sửa đổi tiêu chuẩn rừng tự nhiên, MTCC cũng xây dựng một tiêu chuẩn riêng cho rừng trồng. Cả hai tiêu chuẩn, MC&I (Rừng tự nhiên) và MC&I (Trồng rừng) đã được đánh giá bởi một chuyên gia đánh giá độc lập và được PEFC xác nhận, và có hiệu lực vào năm 2012.

Vào năm 2015, MTCC đã bắt đầu quá trình sửa đổi tiếp theo. Trong lần sửa đổi này, MTCC bắt đầu khám phá khả năng hợp nhất hai tiêu chuẩn để làm cho chúng hiệu quả hơn về tài nguyên. Dự thảo điều tra về tiêu chuẩn sửa đổi có tiêu đề Các tiêu chí và chỉ số của Malaysia về Quản lý rừng bền vững (MC&I SFM) đã được Ủy ban Đánh giá Tiêu chuẩn đa bên hoàn thiện và thông qua vào tháng 12 năm 2019.

Tiêu chuẩn cuối cùng sẽ phải được Hội đồng Quản trị MTCC phê duyệt và trải qua đánh giá của bên thứ ba trước khi được PEFC xác nhận.

Gọi ngay