Thành công tại các địa phương sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Thành công tại các địa phương sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 Admin

Nhìn chung, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý. Các cơ quan hành chính nhà nước xác định được tính hiệu quả việc áp dụng hệ thống QLCL và quyết tâm trong công tác chỉ đạo xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống QLCL

Cán bộ, nhân viên, toàn xã đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống các quy trình được triển khai đến toàn bộ cán bộ, giáo viên trên các trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) ban hành đầy đủ quy chế, quy định để điều hành và giám sát hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Nó đã tạo sự công khai, minh bạch toàn bộ quá trình hoạt động của các nhà trường, công tác lưu trữ, sắp xếp tài liệu, quản lý văn bản đi đến được thực hiện tốt hơn, đảm bảo tính khao học.

Cán bộ thị xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của các đơn vị, hướng tới phục vụ nhân dân một cách công khai, đúng đắn và hiệu quả.

Nâng cao chuyển đổi mới hơn- ISO 9001: 2015

Các xã, thị trấn đã áp dụng hệ thống chuyển đổi nâng cao từ ISO 9001: 2008 sang hệ thống ISO 9001: 2015, 100% thủ tục hành chính xây dựng quy trình giải quyết theo mô hình khung, đảm bảo rõ người, rõ việc, đúng tiến độ, giúp lãnh đạo giám sát đưucọ toàn bộ quá trình tác nghiệp, thực thi nhiệm vụ, góp phần hạn được tiêu cực, tạo được sự hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Áp dụng đổi mới ISO thay ISO 9001: 2008 thành 9001: 2015

Tại các phòng ban chuyên môn của huyện Gia Lâm, tỉnh Hà Giang, đã thực hiện áp dụng hệ thống ISO, duy trì, công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giúp cán bộ công chức, viên chức ý thức hơn trong công việc, chất lượng giải quyết công việc đã được nâng cao, nhất là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Tác dụng của ISO 9001:2015

Nhờ áp dụng ISO, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có thể phát huy hiệu quả hơn vai trò, đồng thời thiết lập cơ chế giải quyết công việc thống nhất. Cán bộ được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc.

Việc áp dụng hệ thống chứng nhận ISO 9001:2015 tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạp đơn vị điều hành công việc và thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất, công khai minh bạch, quá trình cải cách hành chính được giải quyết, hướng tới phục vụ nhân dân một cách đúng đắn, hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công trách nhiệm xử lý công việc đúng người, đúng thẩm quyền, góp phần cải cách hành chính, làm giảm tình trạng, những nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức đối với người dân..

Gọi ngay