Quy trình Chứng Nhận ISO 14001:2015

Quy trình Chứng Nhận ISO 14001:2015

 Admin

Việc triển khai hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 đã trở thành một xu hướng quản lý trong tất cả các ngành nghề nói chung ở nhiều quốc gia khác nhau. ISO là tên viết tắt của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và ISO 14001 là một trong số các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường. Thực hiện chứng nhận này , doanh nghiệp sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống môi trường có hiệu quả tốt, có thể củng cố kiến thức về môi trường cho toàn thế cán bộ nhân viên, tăng sức ảnh hưởng với các bên liên quan, nâng cao trình độ quản lý môi trường, tạo ra một môi trường làm việc “xanh hóa”, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường tự nhiên. Bài viết này KNA xin giới thiệu về quy trình chứng nhận ISO 14001, hy vọng sẽ đem lại những kiến thức bổ ích và hỗ trợ được anh/chị trong việc tiến hành áp dụng hệ thống.


Quá trình đánh giá chứng nhận ISO 14001 bao gồm 4 giai đoạn:

1. Tiếp nhận đơn đăng ký:

Các tổ chức xin chứng nhận trước tiên phải xem xét các yếu tố như thẩm quyền, uy tín và chi phí của mỗi tổ chức chứng nhận, sau đó chọn tổ chức chứng nhận phù hợp và liên hệ với họ để nộp đơn đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. Sau khi nhận được mẫu đơn chính thức từ người nộp đơn, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành xem xét sơ bộ các tài liệu của người nộp đơn. Nếu thỏa mãn các yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ ký hợp đồng đánh giá hệ thống quản lý với tổ chức/doanh nhiệp và xác định tiếp nhận đơn đăng ký đó.

2. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường:

Trong toàn bộ quá trình chứng nhận, đánh giá hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp là bước quan trọng nhất. Sau khi tổ chức chứng nhận chính thức chấp nhận đơn đăng ký từ doanh nghiệp, họ sẽ nhanh chóng thành lập nhóm đánh giá và chỉ định một trưởng nhóm đánh giá. Công tác đánh giá được chia thành 3 phần:

A. Đánh giá tài liệu: Đánh giá chi tiết về các tài liệu do doanh nghiệp chuẩn bị là công việc cơ bản của việc thực hiện đánh giá tại chỗ. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu hệ thống quản lý môi trường của mình. Trong quá trình đánh giá, nếu nhận thấy rằng hướng dẫn sử dụng EMS của doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu, họ sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả cho đến khi đáp ứng yêu cầu. Sau khi tổ chức chứng nhận đã xem xét cẩn thận các tài liệu này, nếu nó được coi là đủ điều kiện, thì sẽ tiến hành giai đoạn đánh giá tại chỗ.

B. Trong quá trình đánh giá tại chỗ, nhóm đánh giá tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ mỗi ngày. Tất cả các chuyên viên tham gia xem xét và đưa ra nhận định toàn về lần đánh giá này để xác định các nội dung không phù hợp và cần viết thành báo cáo và nêu rõ mức độ nghiêm trọng của những vấn đề này.

C. Theo dõi khắc phục: Doanh nghiệp khắc phục các lỗi không phù hợp trong thời gian tổ chức chứng nhận yêu cầu và sau khi các biện pháp khắc phục được hoàn thành cần nộp các tài liệu về biện pháp khắc phục cho tổ chức chứng nhận. Sau khi nhận được tài liệu, nhóm đánh giá sẽ theo dõi và xem xét hiệu quả của các biện pháp khắc phục. Nếu kết quả đánh giá cho thấy các tài liệu báo cáo của doanh nghiệp chi tiết và chính xác, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành chứng nhận.

3. Phê duyệt và cấp chứng nhận hệ thống:

Theo các tài liệu báo cáo, nhóm trưởng nhóm đánh giá sẽ sắp xếp và đề nghị đăng ký chứng nhận. Báo cáo và đơn nộp cho cơ quan chứng nhận để kiểm tra lại. Nếu đủ điều kiện, tổ chức chứng nhận sẽ chuẩn bị và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Sau khi có được chứng nhận, doanh nghiệp có thể quảng cáo, tuyên truyền trên các phương tiên truyền thông, dán nhãn trên các sản phẩm của mình.

4. Giám sát, đánh giá lại và cấp chứng nhận mới:

Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận giám sát và kiểm tra doanh nghiệp được chứng nhận để đảm bảo hệ thống quản lý môi trường tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 và có thể hoạt động hiệu quả. Sau khi giấy chứng nhận hết hạn hoặc sau khi có sự thay đổi lớn về phạm vi chứng nhận, mô hình, tên tổ chức của công ty, v.v., tổ chức chứng nhận chấp nhận đơn xin gia hạn giấy chứng nhận của doanh nghiệp để đảm bảo công ty tiếp tục cải thiện và hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường

Gọi ngay