Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Admin

     

   Số hiệu văn bản                                           

     

       Ngày ban hành                                             

Tên văn bản

57/2013/TT-BTNMT

31/12/2013

  Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

43/2013/TT-BTNMT

25/12/2013

  Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

41/2013/TT-BTNMT

02/12/2013

  Thông tư Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

25/2013/TT-BKHCN

15/11/2013

  Thông tư bãi bỏ quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83".


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo và chứng nhận iso

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay