Bộ Nông nghiệp và PTNT - KNA Cert

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Admin

 

                                                           Số ký hiệu         

                                               Ban hành     

Tên văn bản

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

09/04/2014

   Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

11/2014/TT-BNNPTNT

01/04/2014

   Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/05/2013 về quản lý giống thủy sản

08/2014/TT-BNNPTNT

20/03/2014

   Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

05/2014/TT-BNNPTNT

10/02/2014

   Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọt

49/2013/TT-BNNPTNT

19/11/2013

   Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

48/2013/TT-BNNPTNT

12/11/2013

   Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

46/2013/TT-BNNPTNT

05/11/2013

   Thông tư Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

45/2013/TT-BNNPTNT

28/10/2013

   Thông tư quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp...

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

16/10/2013

   Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

39/2013/TT-BNNPTNT

12/08/2013

   Thông tư ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo và chứng nhận iso

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay