Tài liệu - KNA CERT

Luật bảo vệ môi trường

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An ký ngày 29/11/2005 ban hành Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.

Chi tiết

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định Số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết

Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội

Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội V/v ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012.

Chi tiết

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Quyết định Số: 1419/QĐ-TTg phê duyệt " Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

Chi tiết

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có hiệu lực từ ngày 15/07/2016

Chi tiết

Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 22/06/2015, có hiệu lực từ ngày 06/08/2015

Chi tiết

Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 15/12/2015, có hiệu lực từ ngày 28/01/2016

Chi tiết
Gọi ngay