Chương trình đào tạo hệ thống quản lý

Chương trình đào tạo hệ thống quản lý

 Admin

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

Standard

Training Course
Training & Guidance Applicable

Feb

Mar

Apr

May

June

Duration (day)

ISO 9001:2015


 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
 Awareness & Internal Auditor Training

15-17

 

12-14

 

8-9

3

 Khóa đào tạo nhận thức/ Awareness Training

 

9-10

 

18-19

 

2

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

27-28

 

17-18

 

14-16

2

ISO 14001:2015

 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
 Awareness & Internal Auditor Training

 

6-8

 

24-26

 

3

 Khóa đào tạo nhận thức/ Awareness Training

 

29-30

 

 

1-2

2

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

 

 

6-7

 

12-13

2

ISO 22000:2005

 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
Awareness & Internal Auditor Training for Food Safety

20-22

 

 

10-12

 

3

 Khóa đào tạo nhận thức/ Awareness Training

 

20-21

 

 

22-23

2

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

23-24

 

24-25

 

20-21

2

FSSC 22000:2011

 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
Awareness & Internal Auditor Training For Food Safety

 

1-3

 

 

5-7

3

 Khóa đào tạo nhận thức/ Awareness Training

 

 

3-4

 

 

2

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

 

 

 

4-5

 

2

HACCP

 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
Food Safety - HACCP Awareness & Internal Auditor Training

 

13-15

 

15-17

 

3

 Khóa đào tạo nhận thức/ Awareness Training

29-30

 

 

 

15-16

2

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

 

6-7

 

22-23

 

2

   BRC 7/      IFS Food

 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
Food Safety Awareness & Internal Auditor Training

 

 

8-10

4-5

 

3

 Khóa đào tạo nhận thức/ Awareness Training

 

 

 

8-9

 

2

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

 

16-17

 

 

5-7

2

Global Gap

 Khóa đào tạo nhận thức &hướng dẫn áp dụng Global Gap
 Global Gap Awareness Training & Guidance Applicable Training

 

 

6-7

 

 

3

OHSAS 18001:2007

 Khóa đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ OHSAS 18001:2007
 OHSAS 18001:2007 Awareness & Internal Auditor Training

 

8-10

 

24-26

 

3

SA 8000

 Khóa đào tạo nhận thức & hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội 
 Social Accountability Standard  Awareness Training & Guidance Applicable

 

 

3-5

29-31

 

3

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội
 Social Accountability Standard Internal Auditor Training

 

22-24

 

 

12-14

3

BSCI

 Khóa đào tạo nhận thức & hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn BSCI
 BSCI Standard Awareness Training & Guidance Applicable

 

 

26-28

 

5-7

3

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ Tiêu chuẩn BSCI
 Social Accountability Standard Internal Auditor Training

 

9-10

 

8-9

 

2

WRAP

 Khóa đào tạo nhận thức & hướng dẫn áp dụng
 
Awareness Training & Guidance Applicable

 

 

8-10

 

 

3

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ            Internal Auditor Training

 

 

 

24-25

 

2

ISO 26000

 Đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
Awareness & Internal Auditor Training

 

 

15-17

 

 

3

ISO 50001

 Đào tạo nhận thức & đánh giá viên nội bộ
Awareness & Internal Auditor Training

 

17-19

 

18-20

 

3

Walmart

 Đào tạo nhận thức & hướng dẫn áp dụng
Awareness Training & Guidance Applicable

13-15

 

15-17

 

12-14

3

 Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ/ Internal Auditor Training

 

29-30

 

2-5

 

3

Intergrated

 Đào tạo nhận thức tích hợp hệ thống ISO 9001- ISO 14001-OHSAS
 Intergrated ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS Awareness Training

14-16

 

24-26

 

7-9

3

 Đào tạo đánh giá viên nội bộ tích hợp hệ thống ISO 9001-ISO 14001-OHSAS
 Intergrated ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS Awareness Training

27-29

22-24

 

15-17

 

3

Effective application in production management

 Khóa đào tạo Ứng dụng hiệu quả đánh giá rủi ro và kỹ thuật thống kê trong QTSX
 Risk assessment & techniques statistics - Effective application in production management

15-16

 

17-18

 

20-21

2

 Khóa đào tạo về giảm thiểu lãng phí & Sản xuất tinh gọn
 Waste Minimization & Lean Manufacturing

 

20-21

 

18-19

 

2

 Khóa đào tạo Ứng dụng hiệu quả thực hành tốt 5S vào QTSX
 5S Methodology - Good practice  in Production Management

29-30

 

24-25

 

8-9

2

 Khóa đào tạo Ứng dụng hiệu quả Công cụ cải tiến vô hạn - Kaizen vào Quản trị sản xuất
 Kaizen - Boundless Improvement Tool - Effective application in production management

 

8-9

27-28

 

19-20

2

 

Tải bản đầy đủ PDF: Tại đây


Đào tạo và chứng nhận HACCP, iso 14001, iso 22000, iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay